Ekonometrik Tez Analizleri

Kategori: Akademik, Eğitim, Genel, Tez Hazırlama | 0

Ekonometrik tez analizleri için çalşmalarınızda destek sunuyoruz.

Ekonometri Nedir?

Ekonometri, Etimolojik olarak “ekonomik ölçüm” anlamına gelmektedir. Ekonomik kuramların, istatistiksel ve matematiksel yöntemler yardımı ile sınanmasını, aynı zamanda da ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasını sağlayan bilim dalına, verilen addır. Ekonometrik analizler ise, zaman içinde, teknolojinin de yardımı ile daha fonksiyonel ve kullanışlı hale gelmiştir.

Ekonometrik analiz Nedir?

Ekonometrik analizler, iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi için kullanılan istatistiksel teknikler ve veri setleridir. Ekonomietrik analizler çoğunlukla iktisat alanında kullanılmakla birlikte mühendislik, sağlık veya medikal gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

İyi bir ekonometrik analiz yapabilmek için istatistiksel yöntemlere hakim olmanın yanında teorik olarak iktisat bilgisine de sahip olmak gerekmektedir.

İleri ekonometrik analizler

İleri ekonomik analizler genel olarak üç kısımda ele alınabilir. Bunlar;

Yatay kesit veri analizleri
zaman serisi analizleri
panel veri analizidir.

Yatay kesit veri analizleri: Kovaryans analizi (Ancova model tahmini)Manova model tahminiTam sayılı modeller (Eşik regresyon, Poisson ve Negatif Binom regresyonları, Sonlu karışık model tahminleri), EKK regresyonu Logit, Probit model tahminleri, Multinomial Logit model tahmini gibi analizler olarak sınıflandırılabilir.

Zaman serisi analizleri: Birim kök testleri, VAR model tahmini, Engle-Granger, Johansen, ARDL Eşbütünleşme analizleri Mevsimsel birim kök ve mevsimsel hata düzeltme modeli, Kısa ve uzun dönem nedensellik analizleri ve Asimetrik nedensellik analizleri gibi analizler olarak gruplandırılabilir.

panel veri analizi: Panel veri analizi kesit analizi ile zaman serisi analizini birleştirir. Panel Veri yöntemiyle firmaların, ülkelerin veya hane halkının kesit (cross-section) gözlemlerinin belli bir zaman dönemi içinde bir araya getirilmesidir.  Panel veri analizinde  gözlem sayısı daha fazladır.

ekonometrik Analiz
Ekonometrik Analiz

 

Tez ve proje analizlerinde ekonometrik bir yöntem benimsenmişse öncelikle araştırma amaçlarına uygun, veri bulunabilirliği sağlanmış bir ekonometrik modelin belirlenmesi gerekmektedir.  Belirlenen bu  ekonometrik model çerçevesinde belirlenecek program aracılığıyla (EViews, STATA ) uygun analiz aşamaları neticesinde doğru ve etkin analiz sonuçlara ulaşmayı sağlamaktır..
Bu noktada analiz teknik ve yöntemlerinden en doğru olanı seçmek için gerekli literatür taraması ve veri kaynaklarının incelenmesi gerekmektedir.

Bu süreç akademik bir araştırma süreci olarak adlandırılabilir.

Bitirme projeleri, Yüksek lisans tez çalışmaları ve bilimsel makaleler  gibi  akademik çalışmanızda ekonometrik analiz teknikleri ile destek sunmaktayız.

Kaynaklar

www.megaistatistik.com

İnvestopedia

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.